The EBARA Way

Nền tảng Đạo đức Kinh doanh - Business Ethics Framework

Nền tảng đạo đức kinh doanh của EBARA được xây dựng trên văn hóa doanh nghiệp, khởi nguồn từ tinh thần sáng lập " Đam mê, Cống hiến" và cam kết cải thiện xã hội thông qua năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.
Trong hơn 100 năm tồn tại và phát triển của EBARA, chúng tôi đã nỗ lực duy trì các giá trị được tạo ra bởi Tinh thần sáng lập, coi trọng việc kinh doanh theo phương châm nâng cao niềm tin với các bên liên quan.

                     
Chúng tôi luôn ủng hộ những cách tiếp cận phù hợp để gắn quyền con người với các giá trị của EBARA, tập trung vào các tác động tích cực của doanh nghiệp toàn cầu đối với thế giới. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi được cấu trúc theo sơ đồ hình tháp, đặt trọng tâm vào việc phát triển năng lực cốt lõi của nhân viên song song với sự phát triển của công ty.